مهمان گرامی برای استفاده از تمام امکانات انجمن, نیاز به ثبت نام دارید. کلیک کنید

امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
اعلام ظرفیت دکتری تخصصی علوم پزشکی/ رشته و دانشگاه دارای بیشترین پذیرش
#1
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮ در ﻣﻘﻄﻊ دﻛﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﻲ(Ph.D) رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮوه ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺳﺎل تحصیلی 93 - 92 دانشگاه های علوم پزشکی اعلام شد. داوطلبان از فردا می توانند فرم ثبت نام خود را ویرایش کنند.

[تصویر:  IMG10282826.jpg]

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبانی که پیش از این ثبت نام کرده اند می توانند فردا 30 مهرماه وارد سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی شده و نسبت به ویرایش فرم ثبت نام خود اقدام کنند.

مجموع ظرفیت ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮ در دوره دﻛﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﻲ(Ph.D) در دانشگاه های علوم پزشکی، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻘﻴﻪ الله، ﺷﻌﺐ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ یک هزار و 168 نفر است.

ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮ در ﻣﻘﻄﻊ دﻛﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﻲ(Ph.D) ﮔﺮوه ﭘﺰﺷﻜﻲ در دانشگاه های علوم پزشکی 749 نفر است که بیشترین ظرفیت به رشته پرستاری با 42 نفر اختصاص دارد. کمترین میزان پذیرش به رشته های ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ(ﮔﺮاﻳﺶ رﺑﺎﺗﻴﻚ ﭘﺰﺷﻜﻲ) و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﺷﻨﺎﺳﻲ با 2 نفر ظرفیت اختصاص دارد.

برای رشته های ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﺳﻨﺠﻲ، ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﻏﺬا و ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و فناوری در نظام ﺳﻼﻣﺖ هنوز ظرفیتی اعلام نشده است.

میزان ظرفیت پذﻳﺮش در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻘﻴﻪ الله نیز برای اعضای رسمی سپاه 25 نفر، سایر اعضای رسمی نیروهای مسلح از جمله ارﺗﺶ و ﻧﻴﺮوي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ 13 نفر و سایر داوطلبان آزاد با پرداخت شهریه 11 نفر است.

همچنین 367 نفر در ﺷﻌﺐ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ در ﻣﻘﻄﻊ دﻛﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﻲ (Ph.D) پذیرفته می شوند که 14 دانشگاه علوم پزشکی در این مقطع پذیرش دانشجو دارند که دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با 94 نفر بیشترین میزان پذیرش را در 25 رشته دارد. دانشگاه علوم پزشکی کرمان با 3 نفر پذیرش در یک رشته کمترین میزان پذیرش را دارد.

همچنین 3 نفر در یک رشته فارماکولوژی در واحد علوم دارویی داﻧﺸﮕﺎه آزاداﺳﻼﻣﻲ پذیرفته می شود.

بر اساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی در رﺷﺘﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ دو داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺬﻳﺮش ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻓﺮد ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه داﻧﺸﺠﻮي داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺒـﺪا (اول) ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، ﺿﻤﻨﺎ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎﻳﺪ آﻣﺎدﮔﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺘﻲ از دوره آﻣﻮزﺷﻲ ﻳﺎ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺧﻮد را (ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻴﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ) در ﻫﺮ ﻣﺤﻞ ﻛﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ کنند ﺑﮕﺬراﻧﺪ.

ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎده 4 ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻗﺮاري ﻋﺪاﻟﺖ آﻣﻮزﺷﻲ در ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮ در دوره ﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ و ﺗﺨﺼﺼـﻲ ﻣﺼـﻮب ﻣﺠﻠـﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ 29 فروردین 89، 10 درصد ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ در ﻣﻘﻄﻊ دﻛﺘﺮی ﺑﺮاي ﻣﺮﺑﻴﺎن رﺳﻤﻲ (ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ) ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻛﺴﺐ 80 درﺻﺪ ﻧﻤﺮه آﺧﺮﻳﻦ ﻓﺮد ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺳﻬﻤﻴﻪ آزاد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.

ﭘﺬﻳﺮش ﻣﺎزاد ﻣﺮﺑﻴﺎن در براﺑﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻬﺮﻳﻪ و ﺳﺎﻳﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ داوﻃﻠﺐ، ﺧﻮد داوﻃﻠﺐ و ﻳﺎ ﻫﺮ دو، ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺠﺮي دوره دﻛﺘﺮی از ﻃﺮﻳﻖ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد.

داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان، اﻫﻮاز، ﺷﻬﻴﺪﺑﻬﺸﺘﻲ، ﻣﺸﻬﺪ، ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ و ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻋﺎلی آﻣﻮزﺷﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻃﺐ اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن ﺗﻌﻬﺪي در ﻗﺒﺎل ﺧﻮاﺑﮕﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻧﺪارﻧﺪ.

رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﺗﺎﺑﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات این داﻧﺸﮕﺎه است.
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  اعلام جزئیات تکمیل ظرفیت دکترای سال ۹۵ admin 0 686 9-8-1395، 09:35 عصر
آخرین ارسال: admin
  پذیرش دانشجوی مقطع دکتری در پردیس دانشگاهی دانشگاه هنر neinava 0 1,394 27-9-1392، 05:57 عصر
آخرین ارسال: neinava
  کلید نهایی آزمون دکتری تخصصی پزشکی منتشر شد و اعلام کارنامه اولیه در 24 آذر neinava 0 794 10-9-1392، 02:14 صبح
آخرین ارسال: neinava
  تمدید مهلت ارسال اعتراض به سئوالات آزمون دکتری تخصصی پزشکی/ نتایج اولیه 24 آبان admin 0 588 25-8-1392، 12:54 صبح
آخرین ارسال: admin
  ایجاد 29 رشته دکتری در دانشگاه‌های کشور admin 0 1,098 16-8-1392، 02:21 عصر
آخرین ارسال: admin
  اعلام نتایج چندبرابر ظرفیت تکمیل ظرفیت آزمون دکتری در هفته آینده admin 0 741 8-8-1392، 04:15 عصر
آخرین ارسال: admin
  راه اندازی دوره Post Doc در سه دانشگاه علوم پزشکی admin 0 888 3-8-1392، 05:02 عصر
آخرین ارسال: admin
  مهلت مجدد برای ثبت نام دکتری تخصصی پزشکی/ برگزاری آزمون در 16 آبان admin 0 645 30-7-1392، 03:36 عصر
آخرین ارسال: admin

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان